Haberler İhale İlanı
  • 7.09.2023

İhale İlanı

İHALE İLANI

 

DÜZCE

TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

 

İlimiz …811.. ADA…1… PARSEL de bulunan Düzce Ticaret Merkezi Yapımı işi Açık Artırma Usulü ihale edilecektir.

 

 

1-  İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1- İş sahibi İdarenin;

a) Adı: DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI

b) Adresi: Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Caddesi No:13, Merkez / DÜZCE

c) Telefon numarası:  (380) 524 25 50

d) Faks numarası: (380) 514 28 55

e) Elektronik posta adresi: info@duzcetso.org.tr

f) İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Zeynep CEBECİ / Genel Sekreter Yardımcısı

1.2- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefondan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler:

2.1.İhale konusu işin;

a) Adı: Düzce Ticaret Merkezi Yapımı

 b) Niteliği ve Türü: Yapım İşi

 c) Yapılacağı Yer: Kültür Mah. 811 Ada Parsel

3- İhaleye İlişkin Bilgiler:

a) İhale usulü: Açık Artırma Usulü İhale

b) İhalenin yapılacağı yer: Düzce Ticaret ve Sanayi Odası / Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Caddesi No:13, Merkez / DÜZCE

c) İhale tarihi: 21.09.2023

d) İhale saati : 14:00

4- İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi:

a) İşe başlama tarihi                 : Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer   

   teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

b) İşin bitiş tarihi                      : Yer tesliminden itibaren …600…. gündür.

 

5- Dosyanın temin edileceği adres:

5.1. İhale dokümanını istekliler idarenin belirtilen adresinde görebilirler.

6- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati:

6.1- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

a) Tekliflerin sunulacağı yer: DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI / GENEL SEKRETERLİK  

b) Son teklif verme tarihi : 21.09.2023

c) Son Teklif verme saati : 14:00

6.2- Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek, ihale süresince teklif vermeye yetkili kişi veya kanuni temsilcisi ihalede hazır bulunacaktır. Kanuni temsilciye ait noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ihale dosyasında bulunacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilmeyecektir. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.3- İdareye verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

7- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8- İstekliler tekliflerini, kat karşılığı mahal ve bağımsız bölüm numaraları belirtilerek teklif oranı üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 10 takvim günü olmalıdır.

10-Konsorsiyum ve adi ortaklık olarak ihaleye teklif veremez.

11- İhale metninde veya idari şartnamede belirtilmeyen hususlarda ihale dokümanında bulunan sözleşme ve teknik şartnamedeki maddeler geçerlidir.

12 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir… (05.09.2023)

İncelemek için tıklayınız.